Teva Pharmachemie onderhoudt deze site (de ‘Site’) om u van informatie en kennis te voorzien en voor communicatiedoeleinden. Hoewel u zich vrij moet voelen de Site door te bladeren, dient u te beseffen dat uw toegang tot en gebruik van de Site onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden (‘Voorwaarden’) en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en het bladeren door de Site, aanvaardt u de Voorwaarden en erkent u dat de bepalingen van deze Voorwaarden voorrang hebben boven andere overeenkomsten tussen u en Teva Pharmachemie betreffende de Site, voor zover deze in strijd zijn met voornoemde Voorwaarden.

Het gebruiken van of linken naar de inhoud van de site is strikt verboden, behoudens zoals bepaald in deze voorwaarden.

Voorwaarden

1.      U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op de Site aantreft of leest aan auteursrechten onder- worpen is en dat hiervan zonder de schriftelijke toestemming van Teva Pharmachemie geen gebruik mag worden gemaakt, behoudens zoals bepaald in deze Voorwaarden of de tekst van de Site. Teva Pharmachemie garandeert niet en doet evenmin enigerlei toezegging dat uw gebruik van het op de Site afgebeelde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. Niets wat op deze Site gepubliceerd wordt, mag worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht, hetzij stilzwijgend hetzij door middel van uitsluiting of anderszins, strekkende tot het gebruik van een intellectueel-eigendomsrecht van Teva Pharmachemie (met inbegrip van, doch niet uitsluitend: octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten of rechten inzake handelsgeheimen).

2.      U mag op de Site afgebeeld materiaal slechts downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere kennisgevingen van intellectuele eigendom die in het materiaal opgenomen zijn, of zoals nader op de Site is aangegeven, behoudt. U bent echter niet gerechtigd de inhoud van de Site, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio en video, te verspreiden, aan te passen, te verzenden, opnieuw te gebruiken of te versturen, of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

3.      Op de Site voorkomende afbeeldingen van mensen of plaatsen zijn ofwel de eigendom van Pharmachemie ofwel voor het gebruik daarvan is Teva Pharmachemie toestemming verleend. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of door een derde die hiertoe door u gemachtigd is, is verboden, tenzij de Voorwaarden dit uitdrukkelijk toelaten of indien hiervoor elders op de Site toestemming is verleend. Onbevoegd gebruik van de afbeeldingen is mogelijk in strijd met de wetgeving inzake auteursrechten, merkenrechten, dan wel de wetgeving inzake de geheimhouding en openbaarheid, en wet- en regelgeving op het gebied van communicatie. Hierbij wijzen wij u er tevens op dat Teva Pharmachemie alles in het werk zal stellen teneinde haar intellectuele-eigendomsrechten te doen gelden, voor zover de wetgeving dit toelaat, met inbegrip van het instellen van strafrechtelijke vervolging.

4.      De op de Site voorkomende beeld- en dienstenmerken (tezamen de ‘Handelsmerken’), met inbegrip van a en Copaxone zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Teva Pharmachemie en anderen. Niets wat op deze Site gepubliceerd wordt, mag worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht, hetzij stilzwijgend hetzij door middel van uitsluiting of anderszins, strekkende tot het gebruik van handelsmerken zonder de schriftelijke toestemming van Teva Teva Pharmachemie of derden die de eigendom hebben van de Handelsmerken.

5.      Teva Pharmachemie heeft niet alle sites die aan de Site gekoppeld zijn, beoordeeld en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van off-site pagina’s of andere aan de Site gekoppelde sites. U draagt het risico voor het door u koppelen aan andere off-site pagina’s of andere sites.

6.      Hoewel Teva Pharmachemie zich alle inspanningen getroost die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden teneinde juiste en actuele informatie op de Site op te nemen, geeft zij geen garantie noch doet zij toezeggingen aangaande de juistheid van deze informatie. Teva Pharmachemie draagt geen verantwoordelijkheid voor maatregelen die genomen worden op basis van de op de Site voorkomende informatie, en alle gebruikers van de Site gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de Site op eigen risico van de gebruiker geschiedt. Teva Pharmachemie aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Site.

7.      Het gebruik en doorbladeren van de Site geschiedt op uw eigen risico. Teva Pharmachemie noch anderen die betrokken zijn bij het creëren, vervaardigen, hosten of leveren van de Site is of zijn aansprakelijk voor directe, incidentele of indirecte schade, gevolgschade of strafvergoedingen boven de feitelijk geleden schade die voorvloeit of voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Site of van haar inhoud. Zonder af te doen aan het voorafgaande, wordt al wat u op de Site aantreft, u aangeboden ‘ZOALS HET IS’, ZONDER GARANTIE VAN ENIGERLEI AARD, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIEVERPLICHTINGEN VAN VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF BETREFFENDE HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN. Teken hierbij aan dat in enkele rechtsgebieden de uitsluiting van stilzwijgende garantieverplichtingen niet is toegestaan, zodat het kan zijn dat enkele van de voornoemde uitsluitingen niet voor u gelden. U dient zich te vergewissen van de wetgeving die in uw rechtsgebied geldt ten aanzien van beperkingen aangaande de uitsluiting van stilzwijgende garantieverplichtingen.

8.      Evenmin aanvaardt Teva Pharmachemie verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schades of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren door toedoen van de toegang tot, het gebruik van of het doorbladeren van de Site, dan wel het door u downloaden van materiaal, tekst, afbeeldingen, of video- of audiomateriaal van de Site.

9.      Berichten of materiaal die of dat u via elektronische post of anderszins verzendt naar de Site, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaar, suggesties et cetera, worden/wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn en er wordt vanuit gegaan dat deze/dit niet wettelijke beschermd zijn/is. Al wat u verzendt of verstuurt kan door Teva Pharmachemie of een van de aan haar gelieerde ondernemingen voor elk doel worden gebruikt, met inbegrip doch niet uitsluitend: reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, broadcasting en posting. Teva Pharmachemie is voorts gerechtigd gebruik te maken van ideeën, concepten, know-how of technieken die opgenomen zijn in berichten die u voor enig doel naar de Site verzendt, met inbegrip van doch niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, marketen en verkopen van producten die gebruik maken van voornoemde ideeën, concepten, know-how en technieken.

10.  Teva Pharmachemie kan te allen tijde deze Voorwaarden herzien door het bijwerken van deze posting. U bent aan voornoemde herzieningen gebonden en doet er dan ook verstandig aan deze pagina regelmatig te bezoeken teneinde de dan geldende Voorwaarden, waaraan u bent gebonden, te bekijken.

11.  Teva Pharmachemie onderhoudt deze Site als een service voor de Internetgemeenschap. De Site is bedoeld voor het verstrekken van algemene informatie over Teva Pharmachemie en haar producten. Deze pagina’s zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of medisch advies, noch verstrekken zij aanwijzingen betreffende het juiste gebruik van door Teva Pharmachemie vervaardigde of verkochte goederen dan wel producten die thans door Teva Pharmachemie, aan haar gelieerde ondernemingen, gerelateerde ondernemingen, haar licentieverleners, of joint venture-partners worden ontwikkeld. De op deze Site gegeven informatie betreffende voor de verkoop goedgekeurde producten is in haar geheel toepasselijk door verwijzing naar de volledige beschrijvende informatie voor deze producten. De gebruikers van deze Site dienen zich bewust te zijn van het gegeven dat hierin beschreven producten die in ontwikkeling zijn, niet veilig of effectief zijn bevonden door regelgevende instanties, noch voor gebruik zijn goedgekeurd, uitgezonderd het gebruik voor klinische testen.

 

 

Copyright © 2009 Teva Pharmachemie. Alle rechten voorbehouden.